Consultations

Aighneachtaí á lorg – acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

DRÉACHT-SCÉIM Á HULLMHÚ AG AN CHOIMISIÚIN UM IOMAÍOCHT AGUS COSAINT TOMHALTÓIRÍ

Tá sé i gceist ag an Choimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CICT) scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag CICT anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). B’fhearr dá gcuirfí aighneachtaí don CICT a sheoladh trí ríomhphost a sandrarafferty@ccpc.ie

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Ms. Sandra Rafferty
Bainisteoir na Seirbhísí Corparáideacha
Coimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
Teach Bloom,
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1

Tá eolas maidir le ról agus na seirbhísí arna soláthar don phobal ag CICT ar fáil ar www.ccpc.ie. Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n., Dé hAoine, 4 Deireadh Fómhair 2019.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Cultúir, Oidreachta agus Gaeltachta.

Request for submissions – Official Languages Act 2003

PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY THE COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION COMMISSION

The Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

The CCPC now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Ideally submissions should be forwarded electronically to the CCPC by email to sandrarafferty@ccpc.ie.

Alternatively, they may be posted to:

Ms. Sandra Rafferty
Corporate Services Manager
Competition and Consumer Protection Commission
Bloom House
Railway Street
Dublin 1

Information in relation to the role and services provided to the public by the CCPC is available on www.ccpc.ie. The latest date for receipt of representations is 5 p.m. on Friday, 4 October 2019. Further information in relation to the Act is available on the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural & Gaeltacht Affairs website.

Guidelines for contracts of care in nursing homes

In September 2017, the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) began a project to examine the terms used in standard form contracts in residential care services for older people. The purpose of the project was to develop a set of guidelines for providers of residential care services to older people and consumers of those services.

In developing the guidelines, the CCPC undertook an extensive programme of research, consultation and engagement, to ensure that it captured the views of those most closely associated with the market from an industry and consumer perspective.

The CCPC met with stakeholders including industry, representatives, and consumers, and carried out a public consultation in February, 2018. This process provided an opportunity for any member of the public including residents, residents’ families, nursing homes and their representatives, and organisations advocating on behalf of older people, to share their experiences and views of the terms used in their contracts of care.

The CCPC received 14 written submissions as part of this public consultation, which are set out below. Submissions relating to the personal experiences of individuals, have been anonymised.

The CCPC’s guidelines were published in May 2019. Further information is available here.

Responses to CCPC’s Public Consultation
Age Action Health Information and Quality Authority (HIQA) Sage
Nursing Homes Ireland (NHI) Office of the Ombudsman Submission 1
Submission 2 Submission 3 Submission 4
Submission 5 Submission 6 Submission 7
Submission 8 Tara Winthrop

Haven't found what you're looking for?