Cairt Seirbhíse

Réamhrá

Bunaíodh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (“an Coimisiún”) an 31 Deireadh Fómhair 2014 nuair a tháinig an tAcht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014 i bhfeidhm. Is é ár misean ráite “chun margaí a chur ag oibriú níos fearr do thomhaltóirí agus gnólachtaí”.

Tá sainchúram forleathan againn a chlúdaíonn an geilleagar trí chéile agus faighimid timpeall 50,000 teagmháil in aghaidh na bliana. Soláthraímid an oiread faisnéise agus cúnaimh agus is féidir linn nuair a phléimid le teagmhálaithe. Nuair nach féidir linn cúnamh a thabhairt, is amhlaidh a mhínímid an fáth leis agus déanaimid iarracht chun bheith chomh soiléir agus is féidir maidir lenár ról, agus faoin méid is féidir linn agus nach féidir linn a dhéanamh sa chomhthéacs sin.  Caithimid roghanna a dhéanamh freisin faoin gcaoi a dtugaimid tosaíocht d’acmhainní agus dírímid ar limistéir a dhéanfaidh dochar, nó a bhfuil an cumas acu chun dochar a dhéanamh don phróiseas iomaíoch nó óna dtagann díobháil fhorleathan don tomhaltóir. Táimid tiomanta chun bheith oscailte agus trédhearcach inár gcuid cinntí.

Tugtar faoi deara nach bhfeidhmímid ar son tomhaltóirí ná gnólachtaí aonair chun a gcuid gearán a réiteach le gnólachtaí nó le heagrais, ná nach soláthraímid comhairle dhlíthiúil. Ina theannta sin is amhlaidh nach ndéanaimd cinntiúcháin cheangailteacha ar tharla sárú den reachtaíocht. (Is é an t-aon limistéar ina ndéanaimid cinntiúcháin cheangailteacha ná i ndáil le cumaisc ghnólachtaí a chaithfear a fhógairt don Choimisiún toisc go sáraíonn na páirtithe tairseacha airgeadais sonraithe.)

Is féidir leat a thuilleadh a léamh faoinár saothar anseo.

Is sa Chairt Seirbhíse a leagtar amach na caighdeáin seirbhíse ar féidir leat bheith ag dúil lena bhfáil ón gCoimisiún. Tiomsóimid agus déanfaimid anailís go rialta ar an aiseolas a fhaighimid, chomh maith le hathbhreithniú a dhéanamh ar ár bpróisis chun a chinntiú go mbímid ag comhlíonadh na dtiomantas a ghealltar sa Chairt seo.

Tabharfar an leibhéal seirbhíse is airde agus is féidir d’aon duine a dhéanann teagmháil linn.

Beidh sé mar aidhm againn bheith cuidiúil, cúirtéiseach agus éifeachtach. Is chun na críche sin a dhéanfaimid:

 • Cuirfimid sinn féin in aithne nuair a fhreagraítear an guthán. Cuirfimid glao ar ais in eagar mura féidir linn plé le d’fhiosrú láithreach bonn, ag tráth éigin a bheidh caoithiúil duitse.
 • Freagróimid go pras (laistigh de lá oibre amháin) nuair a fhaightear glórtheachtaireachtaí. Gníomhachtófar an glórphost má bhíonn an fhoireann as an oifig, lena n-áireofar teagmhálaí malartach
 • Tabharfaimid na sonraí teagmhála d’aon chomhlacht ná eagras ábhartha má bhaineann d’fhiosrú le hábhar a thagann lasmuifh dár limistéar freagrachta.

Tréimhsí ama sonracha nuair a fhreagraítear duitse

Glaonna chun ár líne Corparáidí/Fáiltithe 01 4025 500

 • Bíonn ár líne fáiltithe ar oscailt ó Luan go hAoine 9.00 r.n. chuig 5.00 i.n.
 • Freagraítear glaonna chun na líne corparáidí chomh luath agus is féidir.

Glaonna chun ár Líne Cabhrach do Thomhaltóirí* 01 4025 555

*Soláthraíonn ár líne chabhrach do thomhaltóirí faisnéis do thomhaltóirí faoina gcearta mar thomhaltóirí, agus freagraíonn d’fhiosruithe i ndáil le táirgí/seirbhísí airgeadais phearsanta agus d’fhiosruithe i ndáil leis an iomaíocht.

 • Bíonn ár líne fáiltithe ar oscailt ó Luan go hAoine 9.00 r.n. chuig 6.00 i.n.
 • Freagraítear glaonna chun na líne cabhrach chomh luath agus is féidir.

Comhfhreagras Scríofa/Déan Teagmháil Linn

 • Gheobhaidh tú aitheantas ríomhphoist uainne agus cóip den ríomhphost a sheol tú chugainn nuair a sheolann tú ríomhphost chugain trínár leathanach teagmhála ar an láithreán gréasáin.  Aithneoimid fáil litreach nó facs laistigh de chúig lá oibre má sheolann tú ceann acu chugainn. Beidh sé mar aidhm again freagra iomlán a sholáthar duit laistigh de 15 lá oibre agus freagraítear do thromlach na dteagmhálacha a fhaighimid laistigh den tréimhse ama sin. Is dócha go dtógfaidh saincheisteanna casta óna dteastaíonn fiosrúchán, taighde nó acmhainní nach beag níos faide ná 15 lá oibre lena mbreithniú ina n-iomláine.  Gheobhaidh tú nuashonrú uainne sa chás gurb amhlaidh atá laistigh de 15 lá oibre ina n-imlíneoimid an tréimhse ama a bhfuiltear ag dúil le freagra iomlán. 

Teagmháil a dhéanamh linn trí na Meáin Sóisialta

 • Freagraítear do na fiosruithe a fhaighimid trí Facebook agus Twitter chomh luath agus is féidir - de ghnáth laistigh de 24 uair. 

Cuairteanna ón bPobal

 • Bímid sásta chun bualadh go pearsanta le daoine den phobal.   Iarraimid ort coinne a shocrú roimh an gcuairt chun is gur féidir linne a chinntiú gur féidir linn d’fhiosrú a fhreagairt go héifeachtach, chun a chinntiú go mbíonn ball foirne ábhartha leis an taithí riachtanach i láthair. Cuir glao ar 01 4025 500 nó seol ríomhphost chuig info@ccpc.iechun coinne a shocrú

Is féidir leat tréimhsí ama malartacha a aontú i leith aon cheann de na cainéil thuas le do theagmhálaí de réir mar is réasúnta agus is iomchuí.

Cosaint agus inrochtaineacht sonraí

Cibé modh teagmhála a roghnaíonn tú chun leas a bhaint as, léireoimid urraim do rúndacht aon eolais phearsanta a sholáthraíonn tú dúinne, nó dá n-éirimid feasach; agus ní bhainfimid leas as ach amháin de réir an dlí.

Deartar ár láithreáin ghréasáin chun na gcaighdeán inrochtaineachta is airde agus is féidir, agus bímid tiomanta chun faisnéis a sholáthar trí leas a bhaint as teanga shoiléir agus shimplí. Coinneofar úsáid na dtéarmaí teicniúla nó oifigiúla agus an bhéarlagair chomh híosta agus is féidir. Déanaimid gach iarracht chun cumarsáid a dhéanamh le daoine a bhféadann riachtanais éagsúla bheith acu ar bhealach ar oiriúnach dá n-éilimh é.

Is féidir cóipeanna crua de cháipéisí a iarraidh murarbh fhéidir leat rochtain a fháil ar aon chuid den fhaisnéis ar ár láithreáin ghréasáin, ach glao a chur orainn agus is amhlaidh a sheolfar cáipéisíocht tríd an bpost laistigh de lá oibre amháin.  I gcomhair cóipeanna d’fhaisnéis ar www.consumerhelp.ie glaoigh ar 1890 432 432 / 01 4025 555. I gcomhair faisnéise ar www.ccpc.ie glaoigh ar 01 4025 500.

Is é ár nOifigeach Rochtana a chomhordóidh aon chúnamh a fhéadfaidh bheith de dhíth ort má tá míchumas agat agus más mian leat rochtain a fháil ar ár seirbhísí.  Déan teagmháil le:

Paul Cannon

Oifigeach Rochtana

Líne Dhíreach: 01 402 5516

Seoladh Ríomhphoist: paulcannon@ccpc.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Bosca oifig phoist 12585 

Baile Átha Cliath 1

Na teangacha oifigiúla

Déanfaimid ár ndícheall chun éascú duit mar a n-iarrann tú chun idirghníomhú linne trí mheán na Gaeilge.  Tabharfaimid freagra i nGaeilge mar a bhfaightear an comhfreagras sa Ghaeilge, agus foilseoimid eochaircháipéisí straitéiseacha ar nós ár dtuarascála bliantúla go comhuaineach trí Ghaeilge agus trí Bhéarla. 

An chaoi ar féidir leatsa cuidiú linne nuair a théann tú i dteagmháil linn

 • Soláthair sonraí teagmhála i do chomhfhreagras má theastaíonn freagra uait
 • Luaigh an uimhir thagartha má tugadh ceann duitse nuair a dhéanann tú teagmháil linn faoi chomhfhreagras leanúnach
 • Soláthair faisnéis chruinn agus ábhartha
 • Tabhair aiseolas trí mholtaí, comaoineacha nó gearáin i leith cháilíocht na seirbhíse a fhaigheann tú
 • Caith lenár bhfoireann sa chaoi ar mhaith leat go gcaithfí leat féin

Tabhair faoi deara nach gcaitheann foireann an Choimisiúin plé le teagmhálacha ionsaitheacha ná maslacha. Tugadh treoir dár bhfoireann sa chás go léiríonn duine éigin an cineál sin iompair chun an glao gutháin a thabhairt chun críche nó gan freagairt don chomhfhreagras. Cliceáil anseo i gcomhair mionsonraí ár mBeartais Teagmhála Míréasúnta

Aiseolas

Is mian linn an tseirbhís is fearr agus is féidir linn a sholáthar do gach aon duine a dhéanann teagmháil linne.  Fáiltímid roimh aiseolas ina leith sin, idir dhearfach agus dhiúltach, ó do thaithí ag plé linne. 

Is féidir aiseolas a thabhairt trí theagmháil a dhéanamh linn mar seo a leanas:

Cathal Hanley

Beinisteoir Seirbhíse

Líne Dhíreach: 01 804 5419

Seoladh Ríomhphoist: cathalhanley@ccpc.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Bosca oifig phoist 12585 

Baile Átha Cliath 1

Nós imeachta do ghearáin i gcoinne an Choimisiúin

Teastaíonn uainn an fáth a fháil amach mura mbíonn tú sásta, ar chúis ar bith, leis an tseirbhís a fuair tú. Féachaimid ar an aiseolas mar chuid thábhachtach dár bpróiseas feabhsúcháin leanúnach.  Mura mbíonn tú sásta ag céim ar bith nuair a bhíonn tú ag plé linne, is féidir leat iarraidh chun caint le bainisteoir líne, nó chun an cás a chur faoina mbráid. Ach a n-iarrann tú an méid sin, is amhlaidh a tharchuirfidh ball foirne tú chun an duine iomchuí nó chun socrú a dhéanamh go ndéanfadh an duine úd teagmháil leatsa.

Mura féidir an cás a réiteach nó sna cásanna nach n-aontaíonn tú lenár bhfreagra deiridh ar shaincheist faoi leith, is féidir leat gearán foirmiúil a chur isteach, i bhfoirm scríbhinne, lenár mBainisteoir Seirbhíse, de réir na sonraí teagmhála thuas.

Is é an Bainisteoir Seirbhíse, atá neamhspleách ina chuid cinnteoireachta, a rachaidh i mbun athbhreithniú foirmiúil, agus údaraítear dó sa mhéid sin chun an tsaincheist a thabhairt aníos le haon bhall foirne sa Choimisiún.

Tabharfaimid aitheantas do do ghearán laistigh de chúig lá oibre, agus déanfaimid iarracht chun an tsaincheist a réiteach laistigh de 10 lá oibre.  Cuirfimid ar an eolas tú dá gcaithfimis dul i mbun a thuilleadh taighde, agus tabhairfimid comhairle duit nuair a bhíonn dúil againn bheith in ann freagra iomlán a sholáthar.

Más rud é tar éis an phróisis inmheánaigh seo go mbraitheann tú go fóill gur caitheadh go míchóir leat nó nach bhfuil tú sásta lenár gcinneadh i leith do ghearáin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. 

Is féidir le hOifig an Ombudsman gearáin a fhiosrú i leith aon cheann dár ngníomhartha nó nósanna imeachta riaracháin chomh maith le moilleanna nó éighníomh i do phléanna linne. Soláthraíonn Oifig an Ombudsman seirbhís réitigh dhíospóide ar neamhchlaonta, neamhspleách agus shaor in aisce í.  Is féidir leat gearán a dhéanamh le hOifig an Ombudsman trí mheán a láithreáin ghréasáin, trí ríomhphost nó tríd an bpost.  Is iad na sonraí teagmhála:

Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosáin Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Fón: 01 639 5600 / 1890 223030

Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.gov.ie

Láithreán gréasáin: www.ombudsman.ie

Más mian leat gearán a dhéanamh inár gcoinne i ndáil le Cuid 3 den Acht Míchumais 2005 scríobh chuig ár mBainisteoir Seirbhísí, ag tabhairt faoi deara gur mian leat gearán a dhéanamh faoi Alt 38 den Acht Míchumais 2005. Áirítear le feidhmeanna ár mBainisteora Seirbhíse na cinn úd a shonraítear in Alt 39 den Acht Míchumais 2005.

Tuilleadh faisnéise

Dá dteastódh aon fhaisnéis breise uait i leith aon ghné dár gCairt Seirbhíse, ná bíodh doicheall ort teagmháil a dhéanamh lenár mBainisteoir Seirbhíse Cathal Hanley trí mheán na sonraí teagmhála thuas.

Beartas Teagmhála Míréasúnta*

Caitheann an chuid is mó de na teagmhálaithe a fhaighimid linne ar bhealach réasúnta. I bhfianaise an chineáil saincheisteanna lena bpléimid, baineann strus nach beag do roinnt teagmhálaithe, agus déanaimid ár ndícheall chun é sin a thuiscint agus chun plé go hatruach leis sin.

Ní chaitheann roinnt bheag de na teagmhálaithe a fhaighimid linne ar bhealach réasúnta áfach.  Ní féidir linn cur suas le hiompar ar mí-úsáideach, tarcaisneach, bagrach é nó a gcaitear achar ama agus acmhainní neamhréireacha air a d’fhéadfaí a chaitheamh ní b’éifeachtúla ag plé le saincheisteanna eile nó le baill eile den phobal. 

Iompar Míréasúnta

Rangaítear an t-iompar de bheith míréasúnta má bhaineann leis:

Síoréileamh míréasúnta

Síoréileamh i leith saincheiste a breithníodh agus a dúnadh cheana féin. Is féidir an síoréileamh teacht ar bhealaí éagsúla; mar shampla, ag áitiú go mba cheart breathnú ar an tsaincheist in athuair, athdhréachtú an ábhair lena chur i láthar mar shaincheist úr, nó ag síoréileamh argóna ar tugadh aghaidh uirthi roimhe seo nó ag déanamh ilteagmhálacha dúblacha thar achar gairid ama, trí chainéal amháin nó níos mó.

Éilimh mhíréasúnta

Bítear ag dúil le toradh nó cur chuige ar míréalaíoch nó neamhréireach é.  Sampla de sin a bheadh in éileamh orainn chun saincheist a bhreithniú a thagann lasmuigh dár sainchúram.

Easpa comhoibre mhíréasúnta

Síorchur i láthair iarratais ar bhealach nach féidir linn dul chun cinn a dhéanamh ina leith. Áirítear le samplaí de sin: gan na saincheisteanna a aithint go soiléir, gan mionsonraí a sholáthar i bhfoirm scríbhinne nuair a iarrtar amhlaidh, cur i láthair ábhair a fhéadann a bheith neamhéigeantach nó toirtiúil, agus bheith ag dúil ag an am céanna le freagraí meandracha nach mór, athrú chineál na saincheiste leathbhealach tríd an bpróiseas fiosrúcháin agus mí-ionracas le sloinneadh na bhfíoras.

Argóintí míréasúnta

Áirítear le samplaí de sin: áibhéil a dhéanamh ar shaincheisteanna, argóintí neamhábhartha agus/nó míréasúnta a chur i láthair, ag cur an iomarca béime ar mhionchúiseanna, ag áitiú go nglacfaí le leagan teagmhálaí d’imeachtaí mar fhíoras mura mbíonn aon fhianaise nithiúil ann chun tacú leis an tuairim úd, nó ag diúltú chun frithargóintí réasúnta a bhreithniú.

Iompar míréasúnta

Áirítear le hiompar míréasúnta: bagairtí foréigin, mí-úsáid foirne, iompar míbhéasach nó ionsaitheach, agus bagairtí féindochair. Áirítear leis freisin taifeadadh neamhúdaraithe comhráite le foireann an Choimisiúin agus a gcraoladh gan cead chuige sin.

An chaoi ina mbainisteoimid iompar mar sin

Nuair a mheasaimid gur míréasúnta é iompar teagmhálaí éigin, inseoimid dóibh é agus iarrfaimid orthu é a athrú.

Glacfaimid beart chun idirghníomhú an teagmhálaí linne a shrianadh má leanann an t-iompar míréasúnta ar aghaidh ámh. Ní ghlacfar le cinneadh chun rochtain a shrianadh ach amháin tar éis dúinn athbhreithniú a dhéanamh, i gcomhairliúchán leis an mBainisteoir Seirbhíse, ar an tseirbhís atá tugtha againn. Beidh aon srianadh a ghearrtar iomchuí agus comhréireach. Is iad na roghanna ar dóichí a ndéanfaimid breithniú orthu ná:

 • iarratas ar theagmháil chun foirm ar leith a thabhairt leo amháin (litir nó ríomhphost),
 • riachtanas a dhéanamh go dtarlódh an teagmháil le ball foirne ainmnithe amháin,
 • rochtain a shrianadh dár n-oifigí ná do chainéil chumarsáide eile,
 • iarraidh ar an teagmhálaí chun glacadh le comhaontú i leith a n-iompair amach anseo, agus sa deireadh thiar,
 • gach teagmháil a chríochnú sa chás nach léir aon athrú chun feabhais ina n-iomparsan (glacfar leis an gcinneadh úd tar éis athbhreithniú ag an mBainisteoir Seirbhíse agus ag an Stiúrthóir ón Rannóg ábhartha).

D’ainneoin iompar an teagmhálaí, is amhlaidh a ghníomhóimid go hurramach i gcónaí.

*Aithníonn an Coimisiún go bhfuil an beartas seo bunaithe ar cheann Oifig an Ombudsman. 

Did you find what you were looking for?

Join our mailing list

Simply complete the form to keep up to date with our activities.